loading...

لیریکس وان

Title: All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) [From the Vault] Artist: Taylor Swift Album: Red Released: 2021 Genre: Pop All Too Well [Verse 1] I walked through

fateme.e بازدید : 15131 یکشنبه 23 آبان 1400 نظرات (2)

Title: All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version) [From the Vault]

Artist: Taylor Swift

Album: Red

Released: 2021

Genre: Pop

All Too Well

[Verse 1]

I walked through the door with you, the air was cold

من با تو به سمت در قدم برداشتم، هوا سرد بود

But something about it felt like home somehow

اما یه چیزی یه جورایی بهم حس امنیت میداد

And I left my scarf there at your sister's house

و من شالم رو خونه خواهرت جا گذاشتم

And you still got it in your drawer, even now

و تو هنوزم اونو داخل کشوت نگهش میداری، حتی الان

(تیلور اغلب در قرارهای عمومی ک با جیک جیلنهال داشت از شال هایی با طرح چهارخونه استفاده میکرد.

خواهر جیک در مصاحبه ای ک داشت راجب اون شال گفت: من نمیدونم این چیه که مردم همش درباره شال ازم میپرسن... این کاملا ممکنه نمیدونم)

Oh, your sweet disposition and my wide eyed gaze

اوه رفتار زیبای تو و چشمهای خیره من

We're singing in the car getting lost upstate

ما در ماشین آواز میخوندیم و در شمال نیویورک گم میشیم

Autumn leaves falling down like pieces into place

برگهای درختها در پاییز خیلی زیبا خزان میکنن

And I can picture it after all these days

و بعد از اینهمه روز به راحتی میتونم اون روزها رو به یاد بیارم

[Pre-Chorus]

And I know it's long gone

میدونم زمان زیادی گذشته

And that magic's not here no more

و دیگه جادویی در کار نیست

And I might be okay

و من ممکنه خوب به نظر بیام

But I'm not fine at all

اما اصلا حالم خوب نیست

Oh, oh, oh

[Chorus]

'Cause there we are again, on that little town street

چون ما دوباره اینجاییم، در خیابان اون شهر کوچک

You almost ran the red 'cause you were looking over me

صورتت تقریبا سرخ شده چون داشتی به من نگاه میکردی

Wind in my hair, I was there, I remember it all too well

باد در موهای من، من اونجا بودم، من همه چیز رو خیلی خوب به یاد میارم

[Verse 2]

Photo album on the counter, your cheeks were turning red

آلبوم عکس ها روی پیشخوان، لپ های تو گل انداخت

You used to be a little kid with glasses in a twin size bed

تو قبلنا یه بچه کوچولو با عینک در یک تخت یک نفره بودی

Your mother's telling stories about you on the tee ball team

مادرت داستان هایی از تو در تیم بیس بال میگفت

You tell me about your past, thinking your future was me

تو راجبه گذشتت بهم میگفتی و فکر میکردی آیندت با منه

And you were tossing me the car keys, fuck the patriarchy

و تو سوییچ ماشینو پرت کردی سمت من و گفتی گوربابای مردسالاری

Key chain on the ground, we were always skipping town

دسته کلید روی زمین، ما همیشه از شهر جیم میزدیم

And I was thinking on the drive down, any time now

و من در مسیر رانندگی هر لحظه ب این فکر میکردم

He's gonna say it's love, you never called it what it was

اون میخواد بگه چیزی ک بینمونه عشقه، اما تو هیچوقت عشق صداش نکردی

'Til we were dead and gone and buried

تا وقتی ک رابطمون مرد و رفت و دفن شد

Check the pulse and come back swearing it's the same

ضربانشو چک میکردم و دوباره برمیگشت اما مثل قبل بود

After three months in the grave

بعد از سه ماه در گورستان

And then you wondered where it went to as I reached for you

و بعدش تو متعجب بودی رابطمون چی شد مادامیکه من دنبال تو میگشتم

But all I felt was shame and you held my lifeless frame

اما تمام چیزی ک حس کردم خجالت بود و تو کالبد بی جان منو در آغوش گرفتی

[Pre-Chorus]

And I know it's long gone

و میدونم زمان زیادی گذشته

And there's nothing else I could do

و کاری دیگه ای نمیتونم بکنم

And I forget about you long enough

و مدت زیادیه که فراموشت کردم

To forget why I needed to

انقدری که یادم رفته چرا بهت نیاز داشتم

[Chorus]

'Cause there we are again, in the middle of the night

چون ما دوباره اینجاییم، در نیمه شب

We're dancing around the kitchen in the refrigerator light

در اطراف آشپزخانه زیر نور یخچال می رقصیم

Down the stairs, I was there, I remember it all too well

پایین پله ها، من اونجا بودم،من همه چیز رو خیلی خوب به یاد میارم

And there we are again when nobody had to know

چون ما دوباره اینجاییم وقتی هیچکسی نباید میفهمید

You kept me like a secret but I kept you like an oath

تو منو مثل یک راز نگه داشتی و من تو رو مثل یک سوگند

Sacred prayer, and we'd swear

عبادت مقدس، ما قسم خوردیم

To remember it all too well, yeah

که همشو خیلی خوب ب یاد بیاریم، آره

[Bridge]

And maybe we got lost in translation, maybe I asked for too much

شاید ما نتونستیم ب درستی منظورمون رو ب همدیگه بیان کنیم، شاید من ازت درخواست زیادی کردم

But maybe this thing was a masterpiece 'til you tore it all up

شاید اون چیزا یه شاهکار بود تا وقتی که تو همشونو نابود کردی

Running scared, I was there, I remember it all too well

با ترس فرار میکنم، من اونجا بودم، من همه چیز رو خیلی خوب به یاد میارم

And you call me up again just to break me like a promise

و تو دوباره به من زنگ میزنی تا منو مثل یک عهد بشکنی

So casually cruel in the name of being honest

خیلی ظالمانست که به اسم صادق بودن خطاب بشه

I'm a crumpled up piece of paper lying here

من مثل یک کاغذ مچاله شده اینجا دراز کشیدم

'Cause I remember it all, all, all

چون من همه چیز رو به یاد میارم، همه چیزو ،همه چیزو

[Verse 3]

They say all's well that ends well

مردم میگن چیزی خوبه ک پایان خوشی داشته باشه

But I'm in a new hell every time you double-cross my mind

اما من عذاب میکشم هر بار که تو منو فریب میدی

You said if we had been closer in age maybe it would have been fine

تو گفتی اگه ما از نظر سنی ب هم نزدیک بودیم رابطمون خوب پیش میرفت

And that made me want to die

و این حرفت منو تا پای مرگ برد

The idea you had of me, who was she?

فک کردی من کیم؟

A never needing ever lovely jewel whose shine reflects on you

یه جواهر گرانقیمت دوست داشتنی ک هیچوقت بهش نیاز نداشتی کسی ک انعکاسش روی تو میدرخشید

Not a girl weeping in a party bathroom

ن ی دختری ک در حموم ب شدت اشک میریزه

(این لاین اشاره ای داره ب آهنگ The Moment I knew ک یکی از ترک های آلبوم رد هست. ک درباره این بود ک جیک با اینکه گفته بود ب تولد ۲۱ سالگی تی میاد اما نیومد و باعث شد تیلور بره حموم و کلی گریه کنه)

Some actress asking me what happened, you, that's what happened, you

چن تا بازیگر ازم میپرسیدن چت شده تو، اتفاقی ک افتاده بود، تو بودی

You who charmed my dad with self-effacing jokes

تو با جوک های متواضعانت پدر منو شیفته خودت کردی

Sipping coffee like you're on a late night show

جوری قهوه میخوردی ک انگار در برنامه تلوزیونی نشستی

But then he watched me watch the front door all night, willing you to come

اما بعدش پدرم منو دید ک کل شب چشمم ب در بود ک تو میای

And he said, "It's supposed to be fun turning twenty-one"

و بعدش بهم گفت "قرا بود خیلی باحال باشه وقتی ۲۱ سالش میشی"

[Chorus]

Time won't fly, it's like I'm paralyzed by it

زمان نمیگذره وانگار من توسطش فلج شدم

I'd like to be my old self again, but I'm still trying to find it

دوست دارم مثل قبل بشم اما هنوزم دارم دنبال خود قبلیم میگردم

After plaid shirt days and nights when you made me your own

بعد از روزهایی با تیشرت های شطرنجی که تو منو مال خودت کردی

Now you mail back my things and I walk home alone

حالا تو وسایل های منو برام پست کردی و من تنهایی میرم خونه

But you keep my old scarf from that very first week

اما تو هنوز هم شال منو که از هفته اول آشناییمون پیشت مونده بود نگه داشتی

'Cause it reminds you of innocence and it smells like me

چون اون شال معصومیت رو به یادت میاره و هنوزم بوی منو میده

You can't get rid of it 'cause you remember it all too well, yeah

تو نمیتونی ازش خلاص بشی، چون تو همه چیز رو به خوبی بیاد میاری،آره

'Cause there we are again, when I loved you so

چون ما دوباره اینجاییم، وقتی من خیلی دوست داشتم

Back before you lost the one real thing you've ever known

برگرد به قبل از اون وقتی که تو تنها چیزی رو که میشناختیش رو از دست دادی

[Post-Chorus]

It was rare, I was there

اون نایاب بود، من اونجا بودم

I remember it all too well

من همه چیزو ب خوبی ب یاد میارم

Wind in my hair, you were there

باد در موهای من، تو اونجا بودی

You remember it all

تو همشو یادته

Down the stairs, you were there

پایین پله ها، تو اونجا بودی

You remember it all

تو همشو یادته

It was rare, I was there

اون نایاب بود، من اونجا بودم

I remember it all too well

من همه چیزو ب خوبی ب یاد میارم

[Verse 4]

And I was never good at telling jokes but the punch line goes

و من هیچوقت در تعریف کردن جوک خوب نبودم اما لب مطلب اینه که

I'll get older but your lovers stay my age

من بزرگتر شدم اما معشوقه های تو در سن من موندن

From when your Brooklyn broke my skin and bones

از وقتی ک تو در بروکلین مستقر شدی پوستو استخون من شکستن

I'm a soldier who's returning half her weight

من سربازی هستم که بعد از برگشتن از جنگ وزنش نصف شده

And did the twin flame bruise paint you blue?

و آیا کبودی عشق همزاد تو رو هم کبود کرده؟

Just between us, did the love affair maim you too?

بین ما دوتا، آیا عشق به تو هم آسیب وارد کرده؟

'Cause in this city's barren cold, I still remember the first fall of snow

چون در این شهر سرد، من هنوز هم بارش اولین قطره برف رو ب یاد دارم

And how it glistened as it fell, I remember it all too well

و جوری ک درخشید وقتی ک روی زمین نشست، من همشو به خوبی ب یاد میارم

[Outro]

Just between us, did the love affair maim you all too well?

بین ما دوتا، آیا عشق به تو هم خیلی خوب آسیب وارد کرده؟

Just between us, do you remember it all too well?

بین ما دوتا، آیا تو هم همه چیزو ب خوبی ب یاد میاری؟

Just between us, I remember it (Just between us) all too well

بین ما دوتا، من همه چیزو ب خوبی ب یاد میارم

Wind in my hair, I was there, I was there

باد در موهای من، من اونجا بودم، اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

عبادت مقدس، من اونجا بودم، اونجا بودم

It was rare, you remember it all too well

این نایاب بود، تو همه چیزو ب خوبی یادته

Wind in my hair, I was there, I was there

باد در موهای من، من اونجا بودم، اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

عبادت مقدس، من اونجا بودم، من اونجا بودم

It was rare, you remember it

این نایاب بود، تو همه چیزو ب خوبی یادته

Wind in my hair, I was there, I was there

باد در موهای من، من اونجا بودم، اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

عبادت مقدس، من اونجا بودم، اونجا بودم

It was rare, you remember it

این نایاب بود، تو همه چیزو ب خوبی یادته

Wind in my hair, I was there, I was there

باد در موهای من، من اونجا بودم، اونجا بودم

Down the stairs, I was there, I was there

پایین پله ها، من اونجا بودم، اونجا بودم

Sacred prayer, I was there, I was there

عبادت مقدس، من اونجا بودم، اونجا بودم

It was rare, you remember it

عشقمون نادر بود، تو یادته

آدرس کانال تلگرام @lyricsone

مطالب مرتبط
ارسال نظر برای این مطلب
این نظر توسط Zeinab در تاریخ 1402/12/07 و 10:30 دقیقه ارسال شده است

مرسی بابت تجربه خیلی خوبتون❤️

این نظر توسط Arash در تاریخ 1400/08/23 و 11:05 دقیقه ارسال شده است

مرسی که خیلییییی زود تو کانال تلگرام گذاشتی
این آهنگ عالییییه
سنگ رو هم آب میکنه
مرسیییی
پاسخ : ♥♥


کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • تلگرام لیریکس1
  آمار سایت
 • کل مطالب : 1930
 • کل نظرات : 584
 • افراد آنلاین : 21
 • تعداد اعضا : 102
 • آی پی امروز : 134
 • آی پی دیروز : 901
 • بازدید امروز : 286
 • باردید دیروز : 3,078
 • گوگل امروز : 49
 • گوگل دیروز : 384
 • بازدید هفته : 5,516
 • بازدید ماه : 62,985
 • بازدید سال : 664,318
 • بازدید کلی : 7,624,073